Holdning og handling Inklusion

Inklusionsundersøgelse maj 2024

Inklusion

Læs undersøgelse her og det tilhørende tabelark her

FLF gennemførte første gang sin inklusionsundersøgelse blandt lærere i almenklasser på folkeskoler på Frederiksberg i november 2021.

Baggrunden for undersøgelsen var den besluttede omorganisering af specialområdet. Med omorganiseringen ønskede man fra kommunalt hold at fastholde flere elevers tilknytning til almenområdet. FLF igangsatte derfor en inklusionsundersøgelse for at kortlægge forudsætningerne for inklusionsopgaven for at kunne pege på opmærksomhedspunkter i planlægningsarbejdet. FLF så samtidigt behov for at udarbejde en baseline til at følge realiseringen af de ønskede forandringer i lærernes arbejde med inklusionsopgaven.

Undersøgelsens resultater pegede i 2021 på et stort behov for kapacitetsopbygning ift. kompetencer hos den enkelte lærer, vejlednings- og indsatstid fra PLC samt ressourcer til tolærertimer, samarbejdstid og forberedelsestid. Resultaterne pegede desuden på et stort behov for organisatorisk opmærksomhed på inklusionsopgaven i form af fælles arbejdsgange på skolerne, inddragelse i prioritering af ressourcer samt ledelse tæt på opgaven.

FLF har i november 2023 genudsendt spørgeskemaer til lærere i almenklasser på Frederiksberg for at undersøge, hvordan de sidste to års arbejde har påvirket lærernes mulighed for at sikre god inklusion for klassen og den enkelte elev. Det billede, som undersøgelsen fra 2023 tegner, peger på gode takter i forhold til udvikling af den fælles forståelse af opgaven på skolerne. Samtidig peger resultaterne uomgåeligt på, at inklusionsopgaven vokser uden, at der tilføres de fornødne ressourcer til kompetenceudvikling, indsatstimer, samarbejde og forberedelse. Undersøgelsen peger derfor på et øget pres på almenområdet og de lærere, der varetager opgaven.

Vi håber med rapporten at kunne tydeliggøre behovet for prioritering af den tidlige, forebyggende indsats i den almene undervisning, hvis man ønsker at indfri den politiske målsætning om at flere elever skal trives fagligt og socialt i den almene skole. Vi håber også med rapporten at kunne tydeliggøre centrale områder for et solidt skolevæsen, som kan rekruttere og fastholde dygtige lærere, fordi der satses på kvalitet for eleverne ved simpelthen at afsatte midler til at løfte opgaven, så lærerne kan lykkes med deres arbejde.