Tillidsrepræsentanter

TR på skolen/arbejdspladsen

På alle arbejdspladser, hvor FLF har medlemmer, og/eller hvor der har minimum 5 ansatte, der er medlemsberettigede af DLF, findes en tillidsrepræsentant (TR). TRs arbejde er styret af (ramme)aftaler mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Det er altid et medlem af FLF, der er TR på arbejdspladser, hvor FLF organiserer medlemmerne.

TR samarbejder og forhandler med ledelsen og er bindeled mellem arbejdspladsen og kredsen. Din TR kan hjælpe dig inden for områder som samarbejde med ledelse, forhandlinger med ledelsen, ansættelse, advarsel, afsked, psykisk arbejdsmiljø, sygefravær, trivsel, stress, sundhed, MED-udvalg og personalepolitik. Vær opmærksom på, at en del af punkterne er overlappende med AMRs arbejdsområder.  

TR er formand for skolens/arbejdspladsens faglige klub, hvor medlemmer af FLF mødes og drøfter spørgsmål ang. arbejdet eller andre faglige forhold. Læs mere om faglig klub her.

Din tillidsrepræsentant repræsenterer dig og dine kolleger i et tæt samarbejde med skolens/arbejdspladsens ledelse og i det lokale MED-udvalg (samarbejdsudvalg).

Det er DLF, der forestår uddannelsen af tillidsrepræsentanten, og det er FLF, der sørger for den løbende opdatering, sparring og koordinering med tillidsprætendenterne her i kredsen. Det er faktisk det en stor del af dine kontingentkroner går til.

Du kan læse mere om tillidsrepræsentantens rolle og om regelgrundlag her.

Hvis du ikke ved, hvem der er din TR, er du velkommen til at kontakte kredskontoret.

Ny TR

Efter en TR eller en TR-suppleant har opnået valg, skal vedkommende anmeldes til kredsen, så kredsen kan overholde sine forpligtelser, da det ifølge MED-aftalen er organisationens ansvar at meddele valget til kommunen/arbejdspladsen.

Det er den fungerende TR på tidspunktet, hvor valget udskrives, der har ansvar for, at den nye TR anmeldes til kredsen.

Anmeldelse til kredsen skal se via denne blanket, som udfyldes og scannes/sendes til eller afleveres på kredskontoret.